Pro vedoucí

Finanční gramotnost si můžeme představit jako soubor znalostí, dovedností a postojů, které nám umožňují orientovat se v každodenní ekonomické realitě. Schopnost správně se rozhodovat, pracovat s rizikem a odpovědně hospodařit s penězi je klíčová pro každého dospělého člověka.

Proč se zaměřovat na finanční gramotnost u dětí?

Děti se s penězi setkávají dnes a denně, i když si samy nevydělávají a vlastně neznají jejich hodnotu. Platí si menší nákupy, obědy v jídelně, autobus, hospodaří se svým kapesným. Již v dětství můžeme zařazením vhodných programů působit právě na postoje a přístup, který si poté odnesou do dospělosti. Není důležité znát přesně všechny parametry životního pojištění, ale je důležité vědět, že uzavřít smlouvu může být u některé instituce výhodnější. Že při nakupování můžu být jako spotřebitel podveden, ale mám právo na nápravu. Že půjčka je závazek ke splacení v budoucnosti a můžu se kvůli ní dostat do problémů. To všechno se děti mohou naučit v rámci svých volnočasových aktivit. Finanční gramotnost má u nich také preventivní význam, který může zabránit velkým problémům v dospělosti.

Témata, kterými se projekt zabývá, obsahují široké spektrum reálných situací, ve kterých jsou znalosti a postoje finanční gramotnosti potřeba. Jedná se například o hospodaření domácnosti, pojištění, bankovní produkty, půjčky a platební neschopnost, spotřebitelská práva a další.

Práce s těmito tématy je také vhodná k nepřímému učení se zpracovávání informací, hledání řešení, vyjadřování, týmové spolupráce atd.hra nazivo

Jakou formou lze finanční gramotnost zapojit do činnosti oddílu?

V rámci projektu vzniklo mnoho výstupů, které nám pomůžou FG do programu zařadit. Aktivity z oblasti finanční gramotnosti lze využít k osobnímu rozvoji jednotlivců (například online hry), jako skupinové zážitkové hry (Rozumíme financím I. a II., karetní hra NAŽIVO! a další), jako námět dlouhodobějších projektů (Finanční gramotnost prakticky) nebo třeba celotáborovou hru. Velmi vhodné jsou simulační hry, u kterých můžeme díky zpětné vazbě děti přimět k uvědomění si dopadů svého jednání.

Login or Register