Projekty

Odpovědný přístup k majetku

Stručný popis

V rámci tohoto projektu mladí lidé identifikují ve svém oddíle či okolí nějaký problém či potřebu, kterou je možné řešit vyrobením nebo pořízením nějakého výrobku či služby. Mají za úkol zjistit, jaké náklady by představovalo řešení problému obvyklým způsobem (objednáním příslušného výrobku nebo služby) a jak by se dalo ušetřit, kdyby realizaci provedli svépomocí. Srovnají, v čem se oba postupy a jejich náklady liší. Následně realizaci naplánují a skutečně provedou.

Dopady

Realizací projektu má následující dopady:

  • Účastníci získají znalosti a dovednosti v oblasti plánování, tvorby rozpočtů a ceny práce. Z pohledu očekávaných výstupů vzdělávání se jedná o tyto: rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, rozumí principům tržního hospodářství, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu cen, dodržuje zásady hospodárnosti.

Afrika

Stručný popis

V tomto projektu mladí lidí plánují, připravují a realizují charitativní akci. Jejich úkolem je vymyslet atraktivní program, který přitáhne zájem lidí. Po vymyšlení programu je třeba sestavit rozpočet potřebný k jeho realizaci, naplánovat celý postup příprav a pak vše realizovat. Pro úspěch akce je důležité připravit a realizovat dobrou propagační kampaň. Ještě před vlastním vymýšlením, plánování a realizací se účastníci seznámí s tím, jak takové charitativní akce obvykle probíhají, jaké jsou jejich dopady a proč jsou potřeba.

Dopady

Realizací projektu má následující dopady:

  • Účastníci získají znalosti a dovednosti v oblasti plánování, tvorby rozpočtů a komunikace a propagace. Z pohledu očekávaných výstupů vzdělávání se jedná o tyto: rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, rozumí principům tržního hospodářství, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu cen, dodržuje zásady hospodárnosti.

Oddílová večeře

Stručný popis

Malé skupiny mají jednoduchý úkol - připravit jídelníček a podle něj uvařit jídla pro větší počet lidí. Pro úspěšnou realizaci musí samozřejmě zjistit ceny surovin, porovnat různé nabídky, určit potřebná množství či cenu jedné porce atd.

Dopady

Realizací projektu má následující dopady:

  • Účastníci získají znalosti a dovednosti v oblasti plánování a tvorby rozpočtů. Z pohledu očekávaných výstupů vzdělávání se jedná o tyto: rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, dodržuje zásady hospodárnosti.

Výrobce

Stručný popis

Cílem je vyrobit nějaký produkt a úspěšně ho prodat či jinak zpeněžit (např. prodat inzerci v/na něčem co se pak rozdává zadarmo). Děti musí vybrat vhodný produkt (s ohledem na to co jsou schopni realizovat a o co bude zájem), naplánovat celou výrobu, propagaci i prodej a následně ji zrealizovat.

Dopady

Realizace projektu má následující dopady:

  • Účastníci získají znalosti a dovednosti v oblasti plánování, propagace a komunikace, tvorby rozpočtů a tvorby cen. Z pohledu očekávaných výstupů vzdělávání se jedná o tyto: rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví, rozumí principům tržního hospodářství, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu cen, dodržuje zásady hospodárnosti.

Služba

Stručný popis

V tomto projektu jde o to identifikovat ve veřejném prostoru nějakou potřebu nebo příležitost a naplnit ji. Všichni, kdo jsou do projektu zapojení, řeší nejen věcnou část problému (uklidit odpadky pokud jde o nepořádek, upravit lavičky v parku a podobně), ale snaží se i identifikovat, kdo by problém řešil jinak (obvykle místní samospráva), z jakých zdrojů by na to vynaložil prostředky a v jak velké výši.

Dopady

Realizací projektu má následující dopady:

  • Účastníci získají znalosti a dovednosti v oblasti plánování, komunikace, tvorby rozpočtů a fungování veřejných rozpočtů. Z pohledu očekávaných výstupů vzdělávání se jedná o tyto: rozlišuje, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu (obcí) a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, rozumí významu daní, dodržuje zásady hospodárnosti.

Celotáborová hra

Stručný popis

Cílem projektu bylo připravit a realizovat celotáborovou (či jinou podobně rozsáhlou) hru, která rozvíjí znalosti, dovednosti a postoje z oblasti finanční gramotnosti. Důležité bylo poskytnout realizátorům dostatek připomínek k jejich návrhům, ale také maximální svobodu v oblasti volby témat a obsahu.

Dopady

Hry jsou velmi různorodé, proto není možné konkrétně vyjmenovat všechny očekávané výstupy. Výstupy však odpovídají těm uvedených u ostatních projektů.

Akce pro veřejnost

Stručný popis

Realizace akce pro veřejnost vyžaduje po účastnících projektu vymyslet atraktivní akci se zajímavým programem, kam přitáhnou dostatek návštěvníků. Musejí věnovat dostatek péče oběma stranám rozpočtu, tedy tomu, co bude potřeba a s jakými počítat náklady, ale i tomu, jak z akce získat nějaký příjem (vstupné, prodej výrobků, reklama, …). Součástí projektu je i realizace akce.

Dopady

Realizací projektu má následující dopady:

  • Účastníci získají znalosti a dovednosti v oblasti plánování, tvorby rozpočtů, tvorby cen, komunikace a propagace i dalších. Z pohledu očekávaných výstupů vzdělávání se jedná o tyto: rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, rozumí principům tržního hospodářství, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu cen, dodržuje zásady hospodárnosti. To plně odpovídá očekávaným výstupům projektu „Získej investora“ a z velké části i projektu „Staň se vydavatelem“.

Finanční gramotnost na akci pro veřejnost Bambiriáda

Tento projekt je jen speciálním případem projektu „Akce pro veřejnost“ a má s ním shodné cíle i průběh. Liší se tím, že využívá existující významné akce s vysokou návštěvností a obohacuje její program o témata finanční gramotnosti, zpracovaná realizátory projektu tak, aby byla přístupná všem věkovým kategoriím návštěvníků. Pro připravované metodické publikace jsou zkušenosti z tohoto projektu významné, právě z pohledu širšího věkového záběru.

Vzhledem k charakteru akce nebylo praktické získávat jmenné seznamy účastníků.

Login or Register